top of page

Ang aming mga miyembro ay nagbibigay ng libreng ligal na payo, tulong at sangguni sa mga miyembro ng komunidad na kung hindi man ay hindi nakakakuha ng tulong na nararapat.

Sa bawat sentro ng mga kwalipikadong solicitor, tagapayo at kawani ng suporta ay maglaan ng oras upang maipaliwanag ang iyong mga ligal na obligasyon, ang iyong mga karapatan at iyong mga pagpipilian

Bawat taon, higit sa 10,000 mga tao ang nag-access sa aming network ng mga sentro na matatagpuan sa buong metropolitan at kanlurang Timog Australia.

CLCA
Our Members
WLSSA
NCLC
Consumer Credit
JusticeNEt
FVLCSA
UCLC
WWC
Community Justice Centre SA
WestSide

With heartfelt gratitude to the Law Foundation for their generous support to maintain this website, we're empowering access to legal resources and information for all, together.

LAw Foundation
bottom of page